…….. మందాకిని                                                                                                                                                                     వార్తావళి…..