అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు

..ద్విభాషితాలు                                                                                                  నేనుసైతం.