..ద్విభాషితాలు                                                                                                  నేనుసైతం.