ఆనందవిహారి

..మందాకిని                                                                                                    వార్తావళి.