వార్తావళి

..ఆనందవిహారి                                                                                                      అభిప్రాయకదంబం.