07_014 ప్రస్తావన

*************************************************************

Please visit

శారదా పూర్ణ  సారస్వత వల్లి – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

*************************************************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో. పూర్తి కథనం త్వరలో.

..ముఖచిత్రం                                                                                                                                    సంగీత సాహిత్య సమలంకృతులు.……