అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు – కల్చరు

..ద్విభాషితాలు                                                                                                                                                                 నేనుసైతం….