..ద్విభాషితాలు                                                                                                                                                                 నేనుసైతం….