ద్విభాషితాలు – అడుగు

..తో. లే. పి.                                                                                                                                           అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు……