..కర్మజీవి                                                                                                     తొలిగురువు.