అమ్మ… మా చిరునామా…

..కర్మజీవి                                                                                                     తొలిగురువు.