అమ్మంటే అన్నీ…

..అమ్మంటే మెరిసే మేఘం                                                                                                    అమ్మ ఒక జ్ఞాపకం.