అమ్మంటే ఒక ధైర్యం

..అమృతమయి                                                                                                     కర్మజీవి.