..అమృతమయి                                                                                                     కర్మజీవి.