అమ్మే మా ఇంటి అల్ రౌండర్

..అమ్మతనానికి తార్కాణం                                                                                                     మా ఇంటి లక్ష్మి మా అమ్మ.