అమృతమయి

..అమ్మ తత్వం                                                                                                     అమ్మంటే ఒక ధైర్యం.