అన్నపూర్ణ

..మాతృదేవోభవ                                                                                                     అమ్మతనానికి తార్కాణం.