కర్మజీవి

..అమ్మంటే ఒక ధైర్యం                                                                                                     అమ్మ…మా చిరునామా.