మా ఇంటి లక్ష్మి… మా అమ్మ

..అమ్మే మా ఇంటి అల్ రౌండర్                                                                                     అమ్మంటే మెరిసే మేఘం.