ఉభయపాత్రధారి

..అమ్మ ఒక జ్ఞాపకం                                                                                                     అమ్మ గురించి చెప్పాలి.