స్నేహశీలి సులోచనారాణి

..పారిజాతసౌరభము                                                                                                                  ద్విభాషితాలు.……