స్నేహశీలి సులోచనారాణి

..పారిజాతసౌరభము                                                                                                                  ద్విభాషితాలు.……

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: