09_002 జయకృష్ణా… ముకుందా…

పై పద్యం ఈ క్రింద వినండి…….

One Reply to “09_002 జయకృష్ణా… ముకుందా…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *