09_002 జయకృష్ణా… ముకుందా…

పై పద్యం ఈ క్రింద వినండి…….