09_002 జయకృష్ణా… ముకుందా…

పై పద్యం ఈ క్రింద వినండి…….

You may also like...

1 Response

  1. Narender Raj G says:

    చాలా బాగుంది .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!