09_007 మార్పు – నేర్పు

2 Replies to “09_007 మార్పు – నేర్పు”

  1. అద్భుతమైన కవితకు ఆమృతగళం ప్రాణం పోసింది… తద్వారా అత్యద్భుతమైన కవితా గానం ఆవిశ్కరింపబడింది

  2. మాటల్లో ఆర్ద్రత సమాజం పట్ల బాధ్యతతో.ఈ కవితలు సహృదయున్ని తట్టి లేపుతాయని భావిస్తున్నాను.జి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *