09_010 మునిగిన లోయ

రచయిత స్వరంలో ‘ మునిగిన లోయ ‘ –