09_017

లోపలి పేజీల్లో….

ఎదురులేని అధ్యక్షుడు…. , అక్షర చదరంగ నిపుణుడు…. , సుత్తి వీరుడు…. , ఓ ఆచూకీ కథ… , ప్రేమయే జనన మరణ లీల – ఉభయకవిమిత్రులు…. *****************************************************


‘ శిరాకదంబం ‘ పత్రికకు ఆర్థిక తోడ్పాటు నందించాలనుకునే సహృదయులు

 or Link :   paypal.me/sirarao


******************************************************

గమనిక : ‘ కరోనా ‘ విజృంభణ కారణంగా దేశ, విదేశాలలో తలపెట్టిన అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు రద్దయ్యాయి. అందువలన ఈ సంచిక నుండి ‘ ఆనందవిహారి ‘, ‘ వార్తావళి ‘ ప్రచురణ తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నిలిపి వేయవలసి వచ్చింది. పరిస్థితి చక్కబడిన తర్వాత పునరుద్ధరింపబడతాయి.

******************************************

Please visit

సాహిత్య శారదీయం – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

3. అగ్నిరూపం

4. అను ష్ఠానం

5. అగ్ని మీళే పురోహితం

***************************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో. పూర్తి కథనం త్వరలో.

 

Donate
PayPal Acceptance Mark