09_019

భరతమాత నుదుట తిలకం వెంకయ్య… ఆంధ్ర పౌరుషం అల్లూరి… ఎస్వీ – యశస్వి … తెలుగు చిత్ర వ్యాకరణ పండితుడు…   

‘ శిరాకదంబం ‘ పత్రికకు ఆర్థిక తోడ్పాటు నందించాలనుకునే సహృదయులు  

or Link :    paypal.me/sirarao 

**********************************

Please visit

సాహిత్య శారదీయం – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

3. అగ్నిరూపం

4. అను ష్ఠానం

5. అగ్ని మీళే పురోహితం

**********************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో. పూర్తి కథనం త్వరలో.