10-022 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్త్రోత్రం

Please visit this page

.

ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వం యువానం
వర్షిష్ఠాన్తే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।
ఆచార్యేన్ద్రమ్ కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥

.

…. శ్రీమతి రాజవరం ఉష గారి స్వరంలో

.