10_001 అభినందన కదంబం

గొర్తి బదరి స్వరంలో……..
మీర్ గారి స్వరంలో……