10_001 సంస్కృతి – జయ జయ ప్రియ భారత

 

                       మహాకవి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు రచించిన దేశభక్తి గీతాన్ని అమెరికాలోని ఐర్వైన్ నగరంలోని ‘ తెలుగుతోట ‘ పాఠశాల పిల్లలు శ్రీమతి విద్య తాడంకి నేతృత్వంలో ఆలపించారు…..