10_004 స్వరరహస్యవేది

మాటాడనికవులకలాలకు

పాటలు నేర్పేమొనగాడా !

మాటలలో మధువులు కురిసి

 మై మఱపించేచెలికాడా !

పరుసవేది నీగళమును తాకిన

ప్రతిభాషా బంగారం !

నీవు ధరించేప్రతిపాత్రా

కళాసరస్వతిమణిహారం !

నీనవ్వులలో వెన్నెల వుంది !

నిండుమనసులో వెన్నెల వుంది !

వెన్నెల లంటే నీ కిష్ట మని

వెన్నెలవీణలు నీ కిస్తున్నా !

ఈవెన్నెలవీణలలో

నవరాగం పలికించు !

స్వరరహస్యవేదీ ! బాలూ !

చిరంజీవి వై దీపించు !

( ‘ కోనసీమ కవికోకిల ’ డా. వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు గారు 1993వ సంవత్సరంలో తన పుస్తకం “ వెన్నెల వీణలు ”

ఎస్. పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అంకితం చేసిన సందర్భంలో….. ) 

**********************************