10_006 కదంబం – పురిపండా, కాళోజీ


——————————————————————————————————————————

నవంబర్ 13వ తేదీన ప్రముఖ రచయిత పురిపండా అప్పలస్వామి గారి జయంతి; మరో ప్రముఖ రచయిత, కవి కాళోజీ నారాయణరావు గారి వర్థంతి సందర్భంగా…..