10_009 బాలభారతం – జీవుడూ… దేవుడూ

                                       ఎడదగుడిలో దేవు డున్నాడు !

                                      ఇదిగొ ! నామాట విను మన్నాడు !

మనిషిగా పుట్టేవు

మనిషిగా పెరిగేవు

మధ్యలో అసురుడుగ

మారవ ద్దన్నాడు !

                                      అంతరాత్మలపిలుపు

                                      అలకించిననాడు

                                                అపజయము నీకు లే దన్నాడు

                                                నీకు అవనిలో ఎదు రుండ దన్నాడు !

జీవుడూ దేవుడూ

వేఱు కా రన్నాడు

ఇద్దఱును ఒకటని

యెఱిగికొ మ్మన్నాడు !

                                                అంతరాత్మప్రబోధ

                                                మనుసరించిననాడు

                                                మనిషియే దేవుడుగ

                                                మారు నన్నాడు !

భంగపాటులలోన

క్రుంగవ ద్దన్నాడు !

మది పొంగులో తన్ను

 మఱువవ ద్దన్నాడు !

                                      నవ్వుతూ యితరులను

                                      నవ్వింపు మన్నాడు !

                                      ఆనందమే జీవ

                                      లక్షణం బన్నాడు !

ఎడదగుడిలో దేవు డున్నాడు !

ఇదిగొ ! నామాట విను మన్నాడు !

******************