10_012 అన్నపూర్ణాష్టకం

.

అమ్మలగన్నయమ్మ కాశీ అన్నపూర్ణమ్మ. ఆ అమ్మ పైన శ్రీమతి రాజవరం ఉష ఆలపించిన “ శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకం ”.

.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.