10_016 అభిప్రాయకదంబం

.

10_015

.

“ హోళికా పూర్ణిమ ” గురించి……

చక్కటి వివరణ ఇచ్చారండీ.. ధన్యవాదాలు..

– Subba Rao Venkata Voleti

.

వాగ్గేయకారులు శీర్షికన “ స్వాతి తిరునాళ్ ” గురించి……

స్వాతి తిరునాళ్ వంశం,జీవితం,రచనల గురించి విపులంగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు.

– Ramakrishna Vishnubhatla

.

– Ayyagari Bala

.

తో. లే. పి.  శీర్షికన “ ప్రొ. కొండేపూడి వెంకటరత్నం ” గురించి……

– Ayyagari Bala