10_017 బాలభారతం – అన్నలం ! తమ్ములం !!

.

అన్నలం ! తమ్ములం !

ఆత్మబంధులం మనం !

.

                                    తార లెన్ని ఉన్నా

                                    ఆకాశం ఒక్కటే !

                                    మనుషు లెంద ఱున్నా

                                    మనదేశం ఒకటే !

.

అన్నాదమ్ముల

మెందఱ మున్నా

కన్నతల్లి ఒక్కతే !

మనకన్నతల్లి ఒకతే !

.

                                    ‘ బలుబులు ’ వే ఱైనా

                                    వెలు గంతా ఒకటే !

                                    మనుషులు వే ఱైనా

                                    మనలో వెలు గొకటే !

.

రేకు లెన్ని ఉన్నా

ఉన్నపూవు ఒకటే !

ఎన్నిమతా లున్నా

ఉన్నదేవు డొకడే !!

.

                                    హిందువు మనవాడే !

                                    ముస్లిము మనవాడే !

                                    హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ పార్శీ

                                    లందఱు మనవారే !

.

మనసులలో క్రీనీడలు పోతే

మనుషుల మందఱ మొక టౌతాము !

మనిషీ మనిషీ చేయి కలిపితే

మహినే స్వర్గము చేస్తాము !

ఈమహినే స్వర్గము చేస్తాము !

.

******************