10_017 ద్విభాషితాలు – చలి కానుక

.

లోకం చలిముసుగుతన్ని…

ముడుచుకుని పడుకున్నవేళ…

చీకటితోనే లేచి…

చిక్కటి…వేడి కాఫీని …

సహచరిణితో కలిసి సేవిస్తే…

చలిరోజును…

అనుబంధం పెనవేసుకుంటుంది.

.

చలితెరల్ని తొలగించుకొంటూ…

ఊరివెలుపల వెలుగులోకి…

ఉదయపు అడుగుల్ని నడిపిస్తే…

హేమంత సౌందర్యం…

మనసును ఆవరిస్తుంది.

.

చలిమంట చెంత చేరి…

వెచ్చటి కబుర్లు పంచుకుంటే..

ఘడియొక క్షణమై…

హత్తుకుంటుంది.

.

చలి రాత్రి…నిద్రపట్టక…

గుండెలదాకా దుప్పటిని బిగించి….

తలపులో ములిగితే…

చలి …కవితవుతుంది!

.

**********************************************

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *