11_003 మరి వేరే దిక్కెవ్వరు…

మరి వేరే దిక్కెవ్వరు…

లతాంగి రాగం, ఖండచాపు తాళంలో పట్నం సుబ్రమణ్య అయ్యర్ కృతి. సహన అబ్బూరి గానం