11_003 తూరుపు తల్లి

సి. ఇందిరామణి గారి స్వరకల్పనలో వడ్డేపల్లి కృష్ణ గారు రచించిన గీతం “ తూరుపుతల్లి ” పద్మజ శొంఠి స్వరంలో….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.