11_006 బాల భారతి – నెహ్రూ మామ


మామయ్య నెపుడైన కన్నారా !

నెహ్రూమామయ్యనుగుఱించి విన్నారా ?

                                    బాలబాలికలలో

                                    పూలమాలికలలో

                                    నిలు వెల్ల పులకించి

                                    వలపు లొలికేవాడు !

కోటీశ్వరుడుగానె

జనన మందాడు !

కోట్లాదిప్రజసేవ

కోరుకున్నాడు !

                                    తనయిల్లు తనముల్లె

                                    తనవయసు తనమనసు

                                    సకలమును దేశ సే

                                    వకె సమర్పించాడు !

                                    అంతకన్నను భోగి మఱి లేడు !

                                    అతని మించినత్యాగి మఱి లేడు !

గాంధితాతయ్యతో

ఖైదులకు వెళ్ళాడు !

తాతయ్యశిష్యు డై

తను ప్రధా నయ్యాడు !

                                    బాలబాలికలె తన

                                    ప్రాణ మన్నాడు !

                                    బాలలే మనజాతి

                                    భాగ్య మన్నాడు !

పసిపిల్లలను చూసి

పరవశించేవాడు !

ఎత్తుకొని ముద్దాడి

యెద హత్తుకొనువాడు !

                                    పెద్దపెద్దలలోన

                                    పెద్దవా డై కూడ

                                    బాలలను చూడగానే

                                    బాలు డయ్యేవాడు !  

పూలనవ్వులు చూచి

పులకించిపోయాడు !

ఎఱ్ఱనిగులాబీకి

ఎపుడు మన సిచ్చాడు !

                                      పంచశీలను తను, ప్ర

                                      పంచమున ౘాటాడు !

                                      జగతిలో శాంతిదూ

                                      తగ పేరు పొందాడు !

స్వాతంత్ర్యభారతమె

స్వర్గ మన్నాడు !

నవభారతమె తనకు

వందన మ్మన్నాడు !

                                      తనచితాభస్మమును

                                      మనదేశమం దెల్ల

                                                చల్లించివేయు డని

                                                ‘ విల్లు ’ లొ వ్రాశాడు !

కొందంతత్యాగమ్ము

గుండె నిండినవాడు !

గుండె పోటున నతడు

కూలిపోయాడు !

                                                            పౘ్చకప్పురమట్లు

                                                            బ్రతుకు వెలిగించాడు !

                                                            ఇందిరను మన కిచ్చి

                                                            ఇల విడిచి పోయాడు !

కోట్లాదిప్రజ తనకు

గుండెకా యన్నాడు !

కోటి గుండెలలోన

గుడి కట్టుకొన్నాడు !

                                                            అతడు పుట్టినరోజు

                                                            అవనికే పర్వమ్ము !

                                                            భరతావనిని నాడె

                                                            బాలలదినోత్సవము !

మామయ్య నెపుడైన కన్నారా ?

నెహ్రుమామయ్యగుఱించి విన్నారా !

——- ( 0 )——–