12_001 బాలభారతి – అదిగో ! మనజెండా !   

 

అదిగో ! మనజెండా !

అల్లదిగో ! మనజెండా !

దేశభక్తు లెగరేసినజెండా !

తీయనికల పండించినజెండా !

 

                               బానిసబ్రతుకుల ముసిరినచీకటి

                                    పటాపంచలుగ చేసినజెండా !

                                    విశ్వశాంతిసందేశము జగతికి

                                    వినిపించిన దిది మనజెండా !

 

మనభారతజాతికి నీతికి

ప్రతీకగా నిలిచినజెండా !

మనధ్యానం మనప్రాణం

మనసర్వం ఈ జెండా !

 

                                    రక్తవర్ణ మది వీరచిహ్నము !

                                    పవిత్రతాంకము స్వచ్చవర్ణము !

                                    పౘ్చనిబ్రతుకులప్రతీకగా అదె

                                    పతాకమ్ములో పసిమివర్ణము !

 

ముప్పదికోటులభారతీయులను

మురిపించేమువ్వన్నియజెండా !

ధరణీచక్రము పులకరింపగా

ధర్మచక్రమును దాల్చినజెండా !

 

                                    స్వతంత్రభారతసంకేతముగా

                                    శాంతిదూత యెగరేసినజెండా !

                                    శౌర్యధనులవిజయాంకముగా మన

                                    శాస్త్రీజీ నిలబెట్టినజెండా !

                                    ఈదేశప్రజబ్రతుకు పండగా

                                    ఎఱ్ఱకోటపై ఎగిరేజెండా !

 

మిన్నుల రెపరెప లాడేజెండా !

కన్నుల కలకల లాడేజెండా !

కనుగొన రండీ బాలబాలికలు !

కన్నుల వెన్నెల నిండా !

అదిగో జెండా ! అంజలింపుడీ

దేశభక్తి మది నిండా !

 

                                                జయ హింద్ !

                                                జయ హింద్ !!

                                                జయ హింద్ !!!

       

——- ( 0 ) ——-

👉🏾ఈ అంశంపై మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద వ్యాఖ్యల పెట్టె (Leave a reply box) లో తెలియజేయండి👇🏾