12_007 గోదాకళ్యాణం

కూచిపూడి నాట్య గురువు శ్రీ కాజ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారి నేతృత్వంలో ప్రసిద్ధమైన కూచిపూడి నృత్య నాటిక “ గోదాకల్యాణం ” ప్రదర్శన నుంచి…..

 

Please visit this page