12_007 వాగ్గేయకార వైభవం – గోష్టిగానం

2022వ సంవత్సరంలో అమెరికా హూస్టన్ నగరంలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి దేవాలయం లో జరిగిన వాగ్గేయకారోత్సవం నుంచి…..  

 

Please visit this page