12_008 బాలభారతి – బాలలూ !

ఆటలు ఆడాలి ! బాలలు

పాటలు పాడాలి !

ఆటల పాటల పోటీ చేయుచు

మేటిగ నిలవాలి !

 

                                    చదువులు చదవాలి ! పెద్ద

                                    పదవులు గెలవాలి !

                                    పదవులు పొంది ప్రజాసేవలో

                                    ప్రథములు కావాలి !

 

కండబలముతో గుండెబలముతో

దండిమగల మనిపించాలి !

నీతికి నిలబడి నిజాయితీతో

జాతిపేరు నిలబెట్టాలి !

 

                                     తల్లిదండ్రులను ఎల్లగురువులను

                                     దైవములుగ పూజించాలి !

                                    జననియుప్రియతమజన్మభూమియును

                                    స్వర్గధిక మని తెలియాలి !

 

——- ( 0 ) ——-

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

 

Please visit this page