12_009 ఆమని

ఎవ రన్నారు ఎప్పటిలా ఆమని రాలే దని ?

ఎవ రన్నారు కోకిలకూజితాలు వినిపించడంలే దని ?

ఎవ రే మన్నా గుడ్డిగా నమ్మడం ఈదేశంగ్రహపాటు !

ఎవ్వరూ ఎదగడంలే దని చెబితే వెఱ్ఱిగా ఆనందించడం మన అలవాటు !

కనిపించడం లేదా వసంతం ఊరేగుతున్న పూలపల్లకి ?

వినిపించడం లేదా అనంగుడు మీటుతున్న అనురాగవల్లకి ?

ఇది సరికొత్తఉగాది !

శిశిరశిధిలాలమీద శిర సెత్తినఆశలపునాది !

ఇది – దక్షిణపుగాలి వింధ్య తలదన్ని దిక్కుల నేకం చేస్తున్నవేళ !

ఆ సేతుశీతాచాలమూ అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నవేళ !

పూవుపూవునూ పులకింపజేస్తున్నషట్పది

అష్టపదులఆలాపనతో అవనిని అలరిస్తున్నవేళ !

అడవి కాచినవెన్నెలలా – అనాదృతనవవధువులా

సందడీ, స్వాగతాలూ లేనివిమానాశ్రయంలో అతిథిలా

రెక్కలు కట్టుకు వాలినవసంతం దిక్కులు చూస్తోంది !

పలకరించేనాథుడు లేక పడిగాపులు కాస్తోంది !

మర్యాద యెఱుగనిమనిషికోసం చిలుకలచేత చాటింపు వేయిస్తోంది !

మనిషిచిరునామా తెలియక – తనరాకకు గుర్తుగా

చెట్టుచెట్టుకూ చివుళ్ళచీటీలు కడుతోంది !

ఎఱ్ఱపూలబావుటాలు ఎగరేస్తోంది !

ఐనా జాడ లేదు – జాబు లేదు

ఎక్కడ ఈమానవుడు ?

వలచి వచ్చినవసంతానికి దూరంగా

ఏనిశాంతంలో చిక్కుకున్నాడు ?

ఎక్కడ ఈమానవుడు ?

అడు గడుగో ! మధుపాత్రలో విషాన్ని తాగుతున్న మానవుడు !

ఎప్పుడూ మధుహాసం చేసేవాడికి ఏడాది కోమధుమాసం ఎందుకు ? అంటున్నాడు !

వెండితెరమీద నీలినీలిదృశ్యాలను చూస్తున్ననేత్రాలకు

వసంతం – వేటకూర తిన్ననోటికి తోటకూరలాంటి దంటున్నాడు !

పువుబోణులను నగ్నంగా ఊరేగిస్తున్నపురుషప్రపంచంలో

పూలఋతువులూ పూవుబాణాలూ ఏయెదలను కదలిస్తా ? యంటున్నాడు

కాకులకాకాలకు వరాలవర్షం కురుస్తున్నలోకంలో

కోకిలపాటలు విని హర్షించేవా డెవడు ? పొ మ్మంటున్నాడు !

ఉగ్రవాదశార్దూలాలు స్నాన మాడుతున్ననెత్తుటిమడుగులకు

                                                            ఎన్నిమోదుగుపూలయెఱ్ఱదనం సరితూగుతుం ? దంటున్నాడు !

కీరవాణులు కిరసనాయిలుమంటల్లో ఆర్తనాదాలు చేస్తుంటే ఆనందించేవాడికి

చిలుకపలుకులు చివురించేచిత్త మెలా వుంటుం దంటున్నాడు !

“ అధికధరల ” నిప్పులమీద నడుస్తున్న నిప్పచ్చర మైనబ్రతుకులకు

ఆకుపచ్చనిపండుగ యెండమావిలాంటి దంటున్నాడు !

ఎన్నిసార్లు కరువుభత్యం పెరిగినా అరువూ పరువూ చాలనిమనిషి

ఏడాది కోసారి ఎంచక్కా కొత్తబట్టలు కట్టుకునేచెట్లను చూసి ఏడిచి చస్తున్నాడు !

“ నాదగ్గరే ముంది ? బూడిద ! ” అన్నా – వెన్నుపోటు తప్పనినాయకుడు

పాలవెల్లివంటిపాదపం పూలకళ్లతో నవ్వుతుంటే – ముఖం చాటేస్తున్నాడు!

రోజురోజుకీ చిక్కిపోతున్న రూపాయిపాపాయిని చూసి నిట్టూరుస్తున్నవాడు

ఏపుగా ఎదుగుతున్న అమనిమొక్కలను చూడలేకపోతున్నాడు !

అందుకే మనిషి రాలేదు – వసంతానికి స్వాగతం చెప్పడానికి !

కాని – అతనికి ధైర్యం లేదు – ఆనిజాన్ని ఒప్పుకోడానికి !

మైడియర్ మనిషీ ! వసంతం రాలే దనకు !

మానుకీ మట్టికీ వచ్చినకళను కా దనకు.

నిరాశాగీతాలను కాదు – నిన్నటినుంచి నేటిని రచించు !

మోళ్ళనూ బీళ్ళనూ మోసులెత్తించేవసంతసమీరాన్ని ఆహ్వానించు !

ముక్క లైననీముఠాని చూసి – ఎదుటివాడిమీద ఱా ళ్ళెయ్యడం మానుకో !

శిశిరంతాకిడిని ఎదుర్కొనేచెట్టూచేమలచేవను ఆదర్శంగా తీసుకో !

ప్రతిశిశిరంవెనుక ఓఆమని – ప్రతివిషాదంవెనుక ఒకవేడుక వేచి వుంటాయి !

చక్రారపంక్తిలో అడుగున పడ్డఆకులే తిరిగి ఆమనులై పూస్తుంటాయి !

అసహనానికీ ఆత్మవంచనకీ భరతవాక్యం పలికి ఆమనిని ఆవాహన చెయ్యి !

నవతకీ మానవతకీ నిండుమనస్సుతో పందిళ్ళు వెయ్యి !

( ఉగాది సందర్భంగా 1992 వ సంవత్సరం మార్చి 28 న ఆకాశవాణీ హైదరాబాద్ కేంద్రం చిక్కడపల్లి త్యాగరాజగానసభ భవనంలో నిర్వహించినకవిసమ్మేళనంలో చదివినకవిత యిది )                  

——- ( 0 ) ——-

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

Please visit this page