12_009 రామరామ నీవారము

త్యాగరాజ విరచిత ఉత్సవ సాంప్రదాయ కీర్తన

రాగం : ఆనందభైరవి

తాళం : ఆది

రామ రామ నీవారము గామా రామ సీతా
రామ రామ సాధు జన ప్రేమ రారా

 1. మెరుగు చేలము కట్టుక మెల్ల రారా రామ
  కరగు బంగారు సొమ్ములు కదల రారా (రామ)
 2. వరమైనట్టి భక్తాభీష్ట వరద రారా రామ
  మరుగు జేసుకొనునట్టి మహిమ రారా (రామ)
 3. మెండైన కోదండ కాంతి మెరయ రారా కనుల
  పండువగయుండు ఉద్దండ రారా (రామ)
 4. చిరు నవ్వు గల మోము జూప రారా రామ
  కరుణతో నన్నెల్లప్పుడు కావ రారా (రామ)
 5. కందర్ప సుందరానంద కంద రారా నీకు
  వందనము జేసెద గోవింద రారా (రామ)
 6. ఆద్యంత రహిత వేద వేద్య రారా భవ
  వెద్య నే నీవాడనైతి వేగ రారా (రామ)
 7. సుప్రసన్న సత్య రూప సు-గుణ రారా రామ
  అప్రమేయ త్యాగరాజునేల రారా (రామ)

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page