12_011 స్త్రోత్రమాలిక – శుక్లాంభరధరం …

ఏ పని ప్రారంభించాలన్నా మనకి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది విఘ్ననాయకుడైన గణపతి. తలపెట్టిన పని నిర్విఘ్నంగా సాగాలని ముందుగా ఆ గణపతి ని పూజించి అసలు పని ప్రారంభిస్తాము. గణపతి అనగానే మనకి గుర్తుకు వచ్చే ధ్యాన శ్లోకం “ శుక్లాంభరధరం విష్ణుం…. ”.

ఆ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి ? ఆ శ్లోకం యొక్క విశిష్టత ఏమిటి ?….. సోదాహరణంగా వివరిస్తున్నారు

డా. ఇవటూరి శ్రీనివాసరావు … గతంలోని వీడియోలో……

 

సర్వ వ్యాపకుడైన విష్ణువుగా గణపతి ని చెప్పుకోవచ్చు. నాలుగు భుజములు కలిగినవాడు గనుక చతుర్భుజుడు. అసలు చతుర్భుజుడు అంటే అర్థమేమిటి ? మన లాగే రెండు చేతులు కాకుండా నాలుగు చేతులు ఎందుకు ఉన్నాయి ? అవి దేనికి సంకేతాలు ? మనకి రకరకాల విఘ్నాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అసలు విఘ్నాలు అంటే ఏమిటి ? వాటిలోని రకాలు ఎన్ని ? ఈ విఘ్నాలను నివారించగలిగే శక్తి గల వాడు గనుకనే గణపతిని విఘ్ననాయకుడు లేదా విఘ్నేశ్వరుడు అంటారు. ఆయన వీటిని ఎలా నివారిస్తాడు ? ప్రసన్న వదనం గలిగిన విఘ్ననాయకుడైన గణపతిని ఆరాధించడానికి ఉపయోగించే ఈ శ్లోకార్థం వివరిస్తున్నారు డా. ఇవటూరి శ్రీనివాసరావు గారు….. గతంలోని వీడియోలో……

  👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page