13_003 గాంధీ ప్రియ భజన్

 

మహాత్మాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకి ప్రియమైన మీరా భజన్…

హరి తుమ్ హారో జన్ కీ భీర్

ద్రోపదీ కీ లాజ్ రాఖీ, తుమ్ బదాయో చీర్

భక్త్ కారణ్ రూప్ నరహరి, ధరయో ఆప్ శరీర్,

హిరణకశ్యపు మార్ దీన్‌హో, ధరయో నాహీన్న్ ధీర్,

బూడాతే గజరాజ్ రాఖీ, కియో బాహర్ నీర్,

దాసి మీరా లాల్ గిరిధర్, దుఃఖ్ జహాన్ తహన్ పీర్ 

 

 

INDIAN MUSIC AS COMPLIMENTARY THERAPY

Available at : https://amzn.eu/d/g5Zlpso

 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

 

Amazon లో మీకు కావల్సిన వస్తువుల కోసం ఈ పేజీని సందర్శించి కొనుగోలు చేయండి. ఈ పేజీలో లేని వస్తువుల amazon లింక్ మాకు పంపి మా ద్వారా order చేయగలరు….. Please visit this page