09_019

09_019 యత్ర నార్యస్తు….

                      మనుస్మృతి మహిళల గౌరవమర్యాదలకు ఆధారంగా నిలబడింది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందటి...

09_019 ‘ మురళీ ‘ మాధురి

ఆ మహానుభావుడు… మహానుభావుడైనప్పటికీ సామాన్యుడిలాగా అందరితో కలిసిపోతూ నవ్విస్తూ ఉండేవారు. ఆయనతో కలిసి...