10_011

10_011 పండుగల ప్రాశస్త్యము

సంవత్సరం పొడుగునా అనేకమైన పండుగలు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని పండుగలు తిధులను బట్టి, మరికొన్ని మహాత్ములను బట్టి, నక్షత్రములను బట్టి, ఇంకా అనేక సందర్భాలను బట్టి పండుగలు వస్తూ ఉంటాయి. అనేక సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు ఈ పండుగలలో ఇమిడి ఉన్నాయి. ఏదో మొక్కుబడిగానో, సంప్రదాయబద్ధంగా కాకుండా ఆధునిక పోకడలు పోవడం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ అయింది.

10_011 వార్తావళి

చెన్నై iఅమరజీవి స్మారక సమితి ‘ నెల నెలా వెన్నెల ‘ ఉత్తమ రచనల పోటీ, వంగూరి ఫౌండేషన్ వారి 26 వ ఉగాది ఉత్తమ రచనల పోటీ, చెన్నై వేద విజ్ఞాన వేదిక వారి ‘ తర తరాల తెలుగు కవిత ’ కార్యక్రమ వివరాలు……