పారిజాత సౌరభము 09_001

View more పారిజాత సౌరభము 09_001

ఆనందవిహారి 02 వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన 258వ జయంతి, వాగ్గేయకారులు త్యాగరాజస్వామి 250 జయంతి   దేశంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం కావాలని, కులమతాలకు, లింగ భేదాలకు, పట్టణం, గ్రామం అన్న భేదాలకు అతీతంగా ఎదిగితేనే దేశం…

View more

ధూమజ్యోతిః సలిలమరుతాం సన్నిపాతః క్వమేఘః సందేశార్థాః క్వపటుకరణైః ప్రాణిభిః ప్రాపణీయాః | ఇత్యౌత్సుక్యా దపరిగణ యన్గు హ్యకస్తం యయాచే కామార్తా హి ప్రకృతి కృపణా శ్చేతనా చేతనేషు ||   శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య…

View more

శ్రీ శృంగేరి శారదాంబ పీఠాధిపతి శ్రీ భారతీ తీర్థ విరచితము… అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉంటాయి… అమ్మ… జగదాంబ కమ్మదనం అంటే భక్తులపై ఆమె కరుణయే… చంద్రమౌళీశ్వర స్వామికి ఈ వినతి.   …

View more