05

మేఘదూతం

మన్దం మన్దం నుదతి పవనశ్చానుకూలో యథాత్వాం

వామశ్చాయం నదతి మధురం చాతకస్తే సగన్ధః |

గర్భాధానక్షణ పరిచయాన్నూన మాబద్ధమాలాః

సేవిష్యన్తే నయనసుభగం ఖే భవన్తం బలాకాః ||

 

శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య వ్యాఖ్య ఈ క్రింది వీడియో లో……..

 

4. రాగచికిత్స…                                                                                                               6. పారిజాత సౌరభము…

ధూమజ్యోతిః సలిలమరుతాం సన్నిపాతః క్వమేఘః

సందేశార్థాః క్వపటుకరణైః ప్రాణిభిః ప్రాపణీయాః |

ఇత్యౌత్సుక్యా దపరిగణ యన్గు హ్యకస్తం యయాచే

కామార్తా హి ప్రకృతి కృపణా శ్చేతనా చేతనేషు ||

 

శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య వ్యాఖ్య ఈ క్రింది వీడియో లో…….. 

…… 3. రాగ చికిత్స                                                                                                                                                                        5. స్వాతంత్ర్య దీప్తి ……