ధూమజ్యోతిః సలిలమరుతాం సన్నిపాతః క్వమేఘః

సందేశార్థాః క్వపటుకరణైః ప్రాణిభిః ప్రాపణీయాః |

ఇత్యౌత్సుక్యా దపరిగణ యన్గు హ్యకస్తం యయాచే

కామార్తా హి ప్రకృతి కృపణా శ్చేతనా చేతనేషు ||

 

శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య వ్యాఖ్య ఈ క్రింది వీడియో లో…….. 

…… 3. రాగ చికిత్స                                                                                                                                                                        5. స్వాతంత్ర్య దీప్తి ……

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *