భారతజనయిత్రీ !

హేభారతజనయిత్రీ !

ప్రియతమభారతధరిత్రి !

నవశిరీషసుమగాత్రీ !

హిమగిరిమణికోటీరా !

సురగంగామణిహారా !

జనతాఘనతాపహరణ

నయనామృతవర్షధార !

కోటికోటిజననేత్రీ !

శౌర్యగుణాంచితధాత్రీ !

నవశోభాసంధాత్రీ !

వినయాంచితశుభగాత్రీ !

జలనిధిగంభీరగుణా !

శాంతిశౌర్యనికేతనా !

సౌభాగ్యత్యాగస్వచ్ఛ

తాత్రివర్ణకేతనా !

భారతజనయిత్రీ !

హేభారతజనయిత్రీ !

ప్రియతమభారతసవిత్రి !

నవశిరీషసుమగాత్రీ !

భారతజనయిత్రీ !

హేభారతజనయిత్రీ !

….. 4. మేఘదూతం                                                                                                                                                          6. ద్విభాషితాలు -ప్రస్థానం …..

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *