అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు-అమ్మవారు

View more అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు-అమ్మవారు

అభిప్రాయకదంబం

View more అభిప్రాయకదంబం

మేఘదూతం

…..రాగచికిత్స                                                                                                                                       పారిజాతసౌరభము.……

View more మేఘదూతం

ధూమజ్యోతిః సలిలమరుతాం సన్నిపాతః క్వమేఘః సందేశార్థాః క్వపటుకరణైః ప్రాణిభిః ప్రాపణీయాః | ఇత్యౌత్సుక్యా దపరిగణ యన్గు హ్యకస్తం యయాచే కామార్తా హి ప్రకృతి కృపణా శ్చేతనా చేతనేషు ||   శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య…

View more