09_005 కథావీధి_అభినిష్క్రమణ

View more 09_005 కథావీధి_అభినిష్క్రమణ

09_003 కథావీధి_కేసరి వలే కీడు

View more 09_003 కథావీధి_కేసరి వలే కీడు

09_003 అనిరుద్ధ చరిత్ర

View more 09_003 అనిరుద్ధ చరిత్ర

09_002_కథావీధి హోటల్లో…

View more 09_002_కథావీధి హోటల్లో…

కథావీధి-ప్రయాణికులు 09_001

View more కథావీధి-ప్రయాణికులు 09_001

కథావీధి – చీకటి గదులు

View more కథావీధి – చీకటి గదులు

రాగచికిత్స

View more రాగచికిత్స

అధ లలిత హృదయ నామావళి 1) ఓం ఆద్యాయై నమః 2) ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయై నమః 3) ఓం అచలాత్మజాయై నమః 4) ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః 5) ఓం తిరస్కరిణీవిద్యోద్భాసిన్యై నమః 6)…

View more